Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pályázat háziorvosi praxis működtetésére

Pályázat háziorvosi praxis működtetésére
Pécsvárad város Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes háziorvosi praxis működtetésére, az
alábbiak szerint:


Ellátandó feladatok:
Pécsvárad város III. számú háziorvosi körzet ellátási területére vonatkozó háziorvosi körzetben a
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási
formában történő ellátása.


A munkavégzés helye:
7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 3.


A praxis betölthető:
A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi
szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal
megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.


A feladat-ellátási szerződés időtartama, megkötése:
Határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre
a nyertes pályázóval.
Finanszírozás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.


Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.)
EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt
feltételek megléte,
- a praxis vállalkozási formában történő működtetése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- működési nyilvántartási igazolvány másolata,
- gazdasági társaság pályázó esetén társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést
igazoló okirat hiteles másolata,
- egyéni vállalkozó pályázó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása,
- egyéni vállalkozó pályázó esetében nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a
praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek
fennállnak,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati
anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul,
- képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő
tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat.


A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
A praxis 2023. augusztus 1. napjától betöltetlen, a körzet lakosságának ellátása jelenleg
helyettesítéssel történik.
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg, az ellátandó lakosságszám a pályázat
meghirdetésekor: 1354 fő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást Zádori János polgármester nyújt az 72/465-
025; telefonszámon.


A munkakör betölthető:
2024.08.14-től


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. augusztus 5.


A pályázat benyújtásának helye, módja:
a pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban,
„Pályázat háziorvosi körzet” felirattal ellátva,
postai úton: a Pécsvárad Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7720
Pécsvárad, Szentháromság tér 3.)
személyesen: a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán történő leadással (7720
Pécsvárad, Szentháromság tér 3),
elektronikus úton: a polgarmester@pecsvarad.hu e-mail címre történő
megküldésével lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 13.