Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Szociális Intézmények

Pécsváradi Gondozási Központ

cím: 7720, Pécsvárad, Dózsa György u. 2.

tel.: 72-465-143, 72-566-013

vezető: Hujberné Pej Márta      

e-mail: gondozasiközpont@pecsvarad.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ

cím: 7720 Pécsvárad, Dózsa György u. 13.

tel.: 72-465-360

szakmai vezető: Mezei Mihály

e-mail: css.pv13@gmail.com

A Család- és Gyermekjóléti Központ társulás keretében, az intézményben önálló szakmai egységként működik.

A Pécsváradi Család- és Gyermekjóléti Központról további információk (félfogadás, ügyelet, általános információk) IDE kattintva érhetők el.

 


 

Szociális ellátások Pécsváradon

 

 A Pécsváradi Gondozási Központ, A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben, valamint A személyes gondoskodást nyújtó intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet,  a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet és a helyi önkormányzati rendeletek alapján  végzi tevékenységét.

Az intézmény  fenntartójaPécsváradi Szociális és Gyermekjóléti Társulás.    

                                                      

 Az intézmény működési területe:             

- Családsegítés és  Gyermekjóléti Szolgálat         

tekintetében:   12 település   ( Berkesd, Erzsébet, Fazekasboda, Kátoly, Kékesd, Martonfa, Nagypall, Pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony)

- Házi segítségnyújtás

tekintetében: (11 település)  Erzsébet, Fazekasboda, Kátoly, Kékesd, Martonfa, Nagypall, Pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony)

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

tekintetében: 19 település / Két szakmai központtalPécsvárad I. (Berkesd, Erzsébet, Fazekasboda, Kátoly, Kékesd, Martonfa, Nagypall, Pereked, Pécsvárad, Szellő, Szilágy, Zengővárkony)  és Mecseknádasd II.    (Apátvarasd, Erdősmecske, Hidas, Lovászhetény, Mecseknádasd, Óbánya, Ófalu)

- Étkeztetés  - Pécsvárad Város közigazgatási területe

- Nappali Ellátás (Idősek Klubja)    Pécsvárad Város közigazgatási területe

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Otthona ( Emelt szintű  és általános ápoló gondozó otthoni elhelyezést biztosító bentlakásos szakosított ellátás, ezen belül  demens ellátás )  az egész ország területe

 

Az intézmény feladatai:

- Az ellátási területen jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, valamint tanácsadás biztosítása.
- Az alap- és szakosított ellátást nyújtó gondozási részlegek tevékenységének összehangolása.
- A tartós bentlakást biztosító Idősek Otthonában a szociálisan rászorult időskorúak részére - akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel – teljes körű ellátást biztosít.
- Tanácsadás és szükség esetén közvetítés révén segítség nyújtása más szakosított ellátást nyújtó szolgáltatási formák igénybevételéhez.
- Segíti Pécsvárad Városában az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését és működését,
- Javaslatot tesz a szociális és gyermekjóléti ellátások fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új gondozási módszerek alkalmazására.

 

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

Szociális  étkezés :    

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt – koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk  miatt,- önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Az étkeztetés módja:

- kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással: az intézmény ebédlőjében, hétköznap

12-13 óra között. Az étkezők  számára biztosított a evőeszköz, az étkészlet, a kézmosási lehetőség  és a nemenként elkülönített illemhely.

- étel elvitelével 12-13 óra között a gondozási Központ tálaló konyhájából (ételhordót a szolgáltatást igénybe vevő biztosítja)

- lakásra szállítással (a szolgáltatást igénybe vevőnek 2 db névvel ellátott ételhordót    kell   biztosítania,  és lehetővé kell tennie az ebédszállító számára az ebéd átadását). A kiszolgált étel további felhasználása, tárolása az igénybe vevő felelőssége.

Az ebédet a Pécsvárad Város  Önkormányzata által fenntartott óvoda konyháján állítják elő.

Az étkezést  munkanapokon - hétfőtől péntekig – biztosítjuk.

 

Házi segítségnyújtás:

Saját otthonukban az életvitelükhöz szükséges mértékű segítségnyújtás azoknak az időskorúaknak, akik önmagukat ellátni nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. A gondozó az orvos előírásai szerint alapvető gondozási, ápolási feladatokat lát el. Az ellátás főleg - meleg étel biztosítása, - bevásárlás, - testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés, - ágyazás, takarítás, mosás, fűtés, - orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás, - hivatalos ügyek intézése, - külső kapcsolattartás segítése, - pszichés gondozás.

A Gondozási Központ  Pécsvárad mikrotérség 11 településén szervezi és látja el a házi segítségnyújtást,  szakmai felügyeletet  is biztosítva  a házi gondozás felett.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Lényege: egy adó - vevő rendszer, melynek egyik része egy kicsi készülék, melyet a gondozott a testén (nyakában vagy karján  hord és szükség esetén egy gombnyomással riasztja a folyamatos munkarendben ügyelő gondozási központot, ahol a riasztás ténye számítógépes monitoron hang és fényjelzéssel megjelenik.)

Ez a gondozási forma biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén a készenléti gondozónő helyszínen történő gyors megjelenését és a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés megtételét, ill. szükség esetén további egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

Kistérségünkben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai központja és egyik diszpécserközpontja Pécsvárad a másik diszpécserközpont (a domborzati viszonyok miatt) Mecseknádasd. A  gondozók  száma településenként 2 fő, akik készenléti ügyeletben látják el a feladatot és a Máltai Szeretetszolgálat képzésén vettek részt. A gondozási központ vezetők rendszeresen végeznek esetmegbeszélést és éves értékelő megbeszélést.

 

Idősek nappali ellátása:

 A saját otthonukból bejáró, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben

képes időskorúak napközbeni tartózkodására és gondozására szolgál.

Az idősek klubja szolgáltatásának célja hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten tartása a település időskorú lakossága számára.

Társas kapcsolatok ápolásának segítése az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.

  Az Idősek Klubja ellátja mindazokat az időseket, akik a fenntartó önkormányzat működési területén élnek, életkörülményeik, életvitelük, valamint fizikai, mentális és szellemi képességeik ezt az ellátási formát indokolják. A szolgáltatást igénybe veheti az a 18. életévét betöltött személy is aki egészségi állapota miatt csak részben képes önálló életvitelre, és a szolgáltatás biztosításával életminősége jelentősen javítható.

   Megszervezzük a klubtagok részére az egészségügyi alapellátáshoz, valamint a szakellátáshoz való hozzájutást. Az ellátottak háziorvosaival folyamatos kapcsolatot tartunk az általa felírt gyógyszert kiváltjuk és szükség szerint adagoljuk, valamint szakrendelésekre időpontot egyeztetünk. Szükség esetén kíséretet biztosítunk. Havi rendszerességgel paramétereiket ellenőrizzük (RR, testsúly )

Életvitelre és életvezetésre vonatkozó tanácsokat adunk. A hivatalos ügyek intézésére segítséget nyújtunk. Napi háromszori étkezésre, társas kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére nyújtunk lehetőséget. A bejárók napközben együtt vannak a bentlakó részleg lakóival, egy társalgóban tartózkodnak, közös szabadidős foglalkoztatáson vesznek részt.

Az Idősek Klubja a szolgáltatást igénybe vevők számárabiztosítjameleg ebédet, de igény esetén reggeli és uzsonna is igényelhető. Az ebédet a pécsváradi Önkormányzat által fenntartott óvoda főzőkonyhájáról szállítjuk, saját gépkocsival. Az ebédkiadagolásaés kiszolgálása a melegítőkonyhánkban,elfogyasztása az ebédlőben történik.

Térítési díjat csak az igénybe vett étkezésekért kell fizetni az élelmezési napok figyelembe vételével. A térítési díjat a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg.

Intézmény megközelítésének módja: intézmény gépkocsijával, egyénileg

 

Idősek Otthona:

A bentlakásos intézmény azon szociálisan rászorult időskorúak részére biztosít teljes körű ellátást, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

A 30 férőhelyes Idősek Otthonán belül 11 fő számára átlagot meghaladóemelt szintű férőhely, 19 fő számára általános ápoló-gondozó otthoni elhelyezés biztosított.

Mindkét elhelyezésnél demens ellátás is folyik.

 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:

A Pécsváradi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 2005. január 1 –től működik  társulás keretében, az intézményben önálló szakmai egységként.

 

Képek a Gondozási Központ életéből

Részletek