Óvodai, bölcsődei beiratkozás

A Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsődébe a beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre 2021. április  20-ig (kedd) elektronikusan történik!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2021-22.

A felvételi kérelmeket a következő email címre kell küldeni: pvkindergarten@gmail.com

 Az óvodai felvételről az óvoda vezetője elektronikus úton értesíti a szülőt.

Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele:

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik. (Azon gyermekek beíratása is szükséges, akik jelenleg bölcsődébe járnak.)
Óvodába felvehető továbbá az a gyermek, aki a harmadik életévét a következő nevelési évben betölti. Jelentkezhet tehát az a gyermek is, aki 3. életévét 2022. június 30-ig betölti.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. (Várhatóan 2021.09.01-én)

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni:

a  gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek TAJ kártyája
a gyermek adóigazolványa
a  gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
a  szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)
nem magyar állampolgárság esetén, a tartózkodás jogcímét igazoló okirat

Szükséges bemutatni, ha van:

tartós betegségről szóló szakorvosi véleményt
integrált neveléshez szükséges Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakvéleményt
érvényes Gyermekvédelmi Kedvezmény határozatot
a gyermek hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Óvodánk felvételi körzete: Pécsvárad, Martonfa, Szilágypuszta, Csokoládépuszta.

Pécsváradon belül lévő körzethatár az óvodai elhelyezés szempontjából:

Körzet szerint a Gesztenyés úti óvodába vesszük fel a Bem utca és ettől keletre fekvő városrészben lakó gyermekeket, a Vár utcai óvodába a Bem utcától nyugatra fekvő városrészben lakó gyermekeket, valamint Martonfa, Szilágypuszta, Csokoládépuszta gyermekeit is.

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, kérjük bemutatni az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

 Külföldön tartózkodás esetén:

Abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt a körzetes óvoda, ill. az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni 2021. június 4-ig írásban.

A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmet a Pécsváradi Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3. címre, vagy a pecsvarad.hatosag@bamkh.gov.hu e-mail címre.

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Szeretettel várjuk gyermekét intézményünkbe!

JELENTKEZESI-LAP-AZ-OVODAI-BEIRATKOZASHOZ-2021Letöltés

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 2021-22.

A felvételi kérelmet az alábbi email címre kell küldeni:

pvkindergarten@gmail.com

A bölcsődei felvételről az intézmény vezetője elektronikus úton értesíti a szülőt.

A bölcsődébe azon gyermekek jelentkezését várjuk a 2021/2022-es nevelési évre, akik 2021.08.31-ig betöltötték az 1. életévüket és még nem töltötték be a 3. életévüket.

Bölcsődei beiratkozásra egész évben, folyamatosan van lehetőség. Akik nem a nevelési év elejétől kérik a bölcsődei felvételt (2021. szeptember 1.), azokat a szabad férőhelyek függvényében tudjuk felvenni.

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy kérelmére „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.

Jelentkezesi-lap-bolcsodei-beiratkozashoz-2021Letöltés

 

Pécsvárad, 2021. 03. 18.

Weintrautné Benács Zsuzsanna intézményvezető